header-1

Nedostatok rastového hormónu u dospelých

Nedostatok rastového hormónu u dospelých

Čo je to rastový hormón?

Rastový hormón (somatotropín) je bielkovina, ktorú tvoria špeciálne bunky vnútri malej žľazy nazývanej hypofýza (mozgový podvesok), ktorá je umiestnená na spodine mozgu. Hypofýza je spojená tenkou stopkou s časťou mozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus. Tvorbu a uvoľňovanie rastového hormónu kontrolujú dva hormóny nazývané GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatín. Tieto dva hormóny sa tvoria v hypotalame. GHRH stimuluje tvorbu rastového hormónu, somatostatín ju, naopak, potlačuje.
Rastový hormón sa netvorí počas celého dňa v rovnakom množstve, ale vo vlnách. Najvyššia koncentrácia v krvi je skoro po zaspatí. Počas puberty sa výrazne zvyšuje množstvo rastového hormónu. To má za následok takzvané pubertálne rastové urýchlenie. Tvorba rastového hormónu pretrváva počas celého života, ale s pribúdajúcim vekom sa jeho množstvo znižuje.
Aj keď v dospelosti nepotrebujeme také množstvo rastového hormónu ako v detstve, stále hrá dôležitú rolu. Dôvodom je to, že rastový hormón nemá vplyv len na rast. Reguluje metabolizmus, podieľa sa na udržaní normálneho zloženia tela a pomáha udržať dobrú kvalitu života.

Čo spôsobuje deficit rastového hormónu?

Ak sa deficit rastového hormónu objaví až po ukončení rastu, hovoríme o deficite s nástupom v dospelosti. Najčastejšou príčinou tohto ochorenia je nezhubný nádor hypofýzy a jeho liečba. Niekedy sa môže stať, že tento nádor produkuje niektorý ďalší hormón, napr. prolaktín. Inokedy je nefunkčný a neprodukuje žiadny hormón. Pretože je hypofýza uložená v malej priehlbine nazývanej turecké sedlo, rastúci nádor utlačuje okolité zdravé tkanivo a to spôsobuje hormonálne deficity. Deficit rastového hormónu je obvykle prvý, ktorý sa objaví. Aj operačná liečba nádoru hypofýzy môže byť príčinou zníženej sekrécie rastového hormónu. Ďalšími príčinami deficitu rastového hormónu u dospelých môže byť nádor v oblasti hypotalamu alebo ožarovanie tejto oblasti. U niektorých dospelých pacientov vznikol deficit už v detstve ako následok nádoru hypotalamo-hypofyzárnej oblasti alebo iných vnútrolebečných nádorov a ich liečby operáciou alebo ožarovaním. Často je príčina neznáma (tzv. idiopatický deficit rastového hormónu). Idiopatický deficit rastového hormónu zistený v detstve môže pretrvávať počas celého života, ale nemusí tiež byť vo včasnej dospelosti už potvrdený. Príčina týchto diskrepantných nálezov nie je celkom jasná.

Čo má za následok nedostatok rastového hormónu u dospelých?

Dospelí pacienti s nedostatkom rastového hormónu môžu mať zníženú kvalitu života, ktorá je charakterizovaná únavou, stratou energie, neschopnosťou sústredenia sa a pocitom, že nemôžu splniť dohodnuté úlohy. U niektorých pacientov môže byť deficit rastového hormónu spojený s redukovanou kostnou denzitou a s tým súvisiacim vyšším rizikom zlomenín. Deficit rastového hormónu vedie tiež k úbytku svalovej hmoty a nižšej fyzickej výkonnosti a zvýšenému množstvu tuku v tele. Hladiny cholesterolu sú zvýšené a môžu zvýšiť riziko srdcového ochorenia a mŕtvice. Uvedené prejavy nedostatku rastového hormónu je možné ovplyvniť dlhodobou substitučnou liečbou rastovým hormónom.

Aký je efekt terapie rastovým hormónom?

Terapia rastovým hormónom u dospelých má primárne za úlohu zlepšiť kvalitu života. Liečení pacienti často uvádzajú, že majú viac energie a lepšie zvládajú svoj každodenný život. Rastový hormón má ďalšie prospešné efekty. Zvyšuje kostnú denzitu, podiel svalovej hmoty v tele a naopak, znižuje podiel tuku (pri zachovaní rovnakej telesnej hmotnosti). Významne sa znižujú hladiny cholesterolu v krvi, srdce pracuje efektívnejšie a ďalšie príznaky eventuálneho srdcového ochorenia sa zlepšujú. Takisto sa zvyšuje svalová sila a telesná výkonnosť.

Ako prebieha terapia rastovým hormónom?

Rastový hormón je bielkovina, a preto nemôže byť užívaný v tabletách. Je aplikovaný raz denne ako podkožná injekcia. Aplikácia sa robí večer pred zaspatím. Lekár alebo zdravotná sestra vám povedia viac o špeciálnych aplikačných perách, ktoré sú k dispozícii. Na začiatku liečby si budete aplikovať len veľmi nízku dávku. Lekár alebo zdravotná sestra vám budú odoberať každé 4 týždne krv na zistenie hladiny ďalšieho hormónu, ktorý sa volá IGF-I. Dávka bude pomaly zvyšovaná tak, aby hladina IGF-I zostala v normálnom rozmedzí. Lekár sa vás bude pýtať na eventuálne nežiaduce účinky. Po tom, čo bude dosiahnutá stabilná dávka rastového hormónu, budete chodiť na kontrolné krvné vyšetrenie len každých 6 – 12 mesiacov.

Ako sa rastový hormón vyrába?

Až do roku 1985 sa rastový hormón vyrábal extrakciou z ľudských hypofýz. Od tohto roku sa však vyrába synteticky pomocou metódy tzv. rekombinantnej DNA. Táto metóda spočíva v tom, že do baktérie (Escherichia coli) sa vloží gén pre ľudský rastový hormón. Vďaka tomu sú baktérie schopné tento hormón vyrábať. Takto vyrobený rastový hormón je plne identický s ľudským rastovým hormónom.

Má liečba rastovým hormónom nežiaduce účinky?

Výskyt väčšiny nežiaducich účinkov súvisí s podávanou dávkou a objavujú sa, ak je dávka príliš vysoká. Medzi najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky patria opuchy kĺbov a prstov, bolesti kĺbov a brnenie prstov. Môžu sa objaviť aj bolesti hlavy. Ak sa objaví niektorý z nežiaducich účinkov, ihneď kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

Ako lekár zistí, že trpím nedostatkom rastového hormónu?

Pacienti s ochorením hypofýzy spôsobeným napr. nádorom hypofýzy, jeho operáciou alebo rádioterapiou majú zvýšené riziko deficitu rastového hormónu. Ak sa objavia deficity aj ďalších hypofyzárnych hormónov, pravdepodobnosť deficitu rastového hormónu vzrastá. Pre potvrdenie diagnózy musíte podstúpiť špeciálny test. V deň testu prídete do nemocnice nalačno. Zavedú vám kanylu do žily a odoberú vzorku krvi ešte pred injekciou látky, ktorá sa užíva na testy (napríklad inzulín, glukagón, arginín). Potom sa bude krv odoberať počas testu v časových intervaloch. Vzorky krvi budú odoslané na laboratórne vyšetrenie. Toto vyšetrenie stanoví hladinu rastového hormónu po stimulácii.

Ako dlho budem liečený rastovým hormónom?

V súčasnosti je hlavným dôvodom na predpisovanie rastového hormónu dospelým zlepšenie kvality ich života. Po deviatich mesiacoch liečby budete znovu vyšetrený(á) a so svojím lekárom posúdite efekt liečby. Ak bude efekt priaznivý, budete v nej pokračovať dlhodobo, potenciálne celý život.

Budem potrebovať nejakú ďalšiu liečbu?

Je možné, že vaša hypofýza nemôže produkovať ani niektoré ďalšie hormóny. Tie musia byť tiež optimálne nahradené a ich liečba by sa mala začať ešte pred liečbou rastovým hormónom.

Budem ďalej navštevovať lekára-špecialistu?

Áno. Váš endokrinológ vás bude kontrolovať každých 3 – 6 mesiacov, aby mohol dobre monitorovať efekt liečby rastovým hormónom.

Kto bude zodpovedný za moju liečbu?

Váš endokrinológ bude zodpovedný za liečbu hormónmi vrátane liečby rastovým hormónom. Môžete však tiež potrebovať starostlivosť chirurga alebo rádioterapeuta. To závisí od charakteru vášho ochorenia hypofýzy.

Ďalšie informácie

Informácie o nedostatku rastového hormónu u dospelých na prevzatie vo formáte PDF

Informácie o liečbe rastovým hormónom na prevzatie vo formáte PDF