Vyhlásenie o ochrane súkromia spoločnosti IPSEN PHARMA PHARMA

Použitie informácií, ochrana údajov a súkromia internetu
IPSEN PHARMA PHARMA o.s. (IPSEN PHARMA Pharma) rešpektuje súkromie návštevníkov svojich webových stránok, ochrana súkromia je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Aj napriek tomu však pamätajte, že ochrana informácií odovzdávaných prostredníctvom internetu nemôže byť zaistená.
Nasledujúce ustanovenia všeobecne popisujú druhy informácií zhromažďovaných na stránkach IPSEN PHARMA Pharma a spôsoby ich použitia:

Osobné údaje

IPSEN PHARMA Pharma zhromažďuje údaje týkajúce sa zdravia a osobné identifikačné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné údaje, iba ak sme o to požiadaní a pokiaľ nám tieto údaje dobrovoľne poskytnete na týchto webových stránkach. Môžeme tieto údaje použiť, aby sme reagovali na vaše požiadavky a otázky, zlepšili úroveň služieb a obsah našich webových stránok, a pre naše interné potreby; ak nám k tomu poskytnete súhlas, môžeme vám tiež poskytovať odporúčania, užitočné informácie, novinky a aktuality o produktoch; informovať vás o nových produktoch a službách IPSEN PHARMA; pýtať sa vás na názory na naše produkty a služby.
Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutím osobných údajov a v prípade potreby udelením vášho súhlasu s poskytovaním ďalších informácií alebo s priamym kontaktovaním udeľujete súhlas so spracovaním údajov na vyššie uvedené účely. Ďalej súhlasíte, že IPSEN PHARMA a spoločnosti patriace do rovnakej skupiny spoločností budú mať neobmedzené právo používať a uchovávať v ich interných systémoch, v rámci i mimo EÚ, akékoľvek vami poskytnuté informácie. V tejto súvislosti prosím vezmite na vedomie, že vaše informácie môže byť počas spracovávania prenášané do zahraničia.
Táto webová stránka a databáza obsahujúca vami poskytnuté informácie je hosťovaná treťou stranou poskytujúcou IPSEN PHARMA služby podľa inštrukcií IPSEN PHARMA odovzdávaných z Francúzska a podľa tohto Vyhlásenia. Poskytnutím osobných informácií poskytujete súhlas, aby vaše osobné informácie boli odovzdávané tretej strane - poskytovateľovi služieb pre IPSEN PHARMA. Ak máte v tomto smere akékoľvek otázky, kontaktujte prosím IPSEN PHARMA na nižšie uvedenej adrese.
Podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov máte právo požadovať od IPSEN PHARMA výpis údajov týkajúcich sa vašej osoby a požadovať opravu akýchkoľvek nepresností v týchto údajoch a ďalšie práva vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných informácií.

Iné ako osobné údaje
IPSEN PHARMA tiež zhromažďuje iné než osobné údaje v agregovanej podobe pre zistenie celkového počtu návštevníkov našich stránok, počtu návštevníkov každej stránky a doménových mien internetových poskytovateľov návštevníkov. Tieto informácie, ktoré zostávajú v agregovanej podobe, využívame pre lepšie pochopenie, ako návštevníci používajú naše webové stránky, aby sme ich mohli zlepšovať a aby sme mohli zlepšovať nami ponúkané služby. Tieto informácie môžeme tiež zdieľať s ostatnými spoločnosťami IPSEN PHARMA. V priebehu tohto procesu NIE SÚ ZDIEĽANÉ ŽIADNE OSOBNÉ ÚDAJE.

Použitie IP adries
Adresa internetového protokolu (IP) je číselný rad, ktorý je automaticky priradený vášmu počítaču, kedykoľvek sa prihlásite k vášmu poskytovateľovi internetových služieb alebo s využitím lokálnej siete vašej organizácie (LAN) alebo (WAN). Webové servery používateľa automaticky identifikujú prostredníctvom IP adresy pridelenej prostredníctvom vášho online pripojenia. IPSEN PHARMA môže zhromažďovať IP adresy za účelom administrácie systému a na overenie používania našej stránky. Nespájame IP adresy používateľov s osobnými údajmi príslušného používateľa, čo znamená, že každé pripojenie používateľa bude registrované, avšak používateľ pre nás zostáva anonymný. Avšak môžeme používať IP adresy na identifikáciu používateľov našej stránky, pokiaľ považujeme za potrebné zaistiť dodržiavanie pravidiel  používania stránky alebo pokiaľ je to potrebné pre ochranu našich služieb, stránky alebo ostatných používateľov.

Odkazy na iné webové stránky
Webové stránky IPSEN PHARMA obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán ako službu pre našich návštevníkov. Prehlásenie o ochrane údajov uvedené v tomto dokumente sa na takéto stránky nevzťahuje. Prosím overte si obsah právnych vyhlásení a vyhlásení o ochrane súkromia stránok, ktorých odkaz využijete.

Cookies
Niektoré webové stránky IPSEN PHARMA používajú technológiu nazvanú "cookies". Cookies sú malé textové súbory, ktoré nám poskytujú informácie o tom, ako často niekto navštevuje našu stránku a čo robí počas svojej návštevy. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje, ale pokiaľ nám poskytnete osobné údaje, napr. pri registrácii u nás, môžu byť také údaje prepojené s údajmi uchovávanými v cookies.

Bezpečnosť
IPSEN PHARMA prevádzkuje bezpečné dátové siete chránené firewallmi a heslami zodpovedajúcimi bežným štandardom. IPSEN PHARMA má zavedené bezpečnostné opatrenia s cieľom zaistiť ochranu proti stratám, zneužitiu alebo úpravám vašich používateľských údajov, ktoré sa nachádzajú v našom držaní. Ak nie je uvedené nižšie inak, iba oprávnení zamestnanci majú prístup k informáciám, ktoré nám poskytujete. Okrem toho uplatňujeme prísne pravidlá pre zamestnancov IPSEN PHARMA, ktorí majú prístup k databázam s údajmi o používateľoch alebo k serverom na poskytovanie našich služieb. Pretože nie je možné garantovať, že ku strate, zneužitiu alebo úprave nemôže dôjsť, vykonávame všetky opatrenia, aby sme vzniku takých negatívnych situácií zamedzili.

Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám
IPSEN PHARMA nebude predávať alebo prenajímať osobné údaje akýmkoľvek tretím stranám a na akýkoľvek účel.
V určitých zvláštnych prípadoch môžeme sprístupniť vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

  1. niekedy sú starostlivo vybrané tretie strany využívané na poskytovanie služieb podpory pre IPSEN PHARMA v súvislosti s jej webovými stránkami a také strany môžu mať prístup k vašim informáciám, aby mohli poskytovať uvedené služby pre IPSEN PHARMA. Uisťujeme vás, že od všetkých spoločností poskytujúcich takéto služby podpory IPSEN PHARMA vyžaduje, aby dodržiavali rovnaké vysoké štandardy  ochrany údajov,
  2. ak máme dôvod veriť, že sprístupnenie takých informácií je nevyhnutné pre identifikáciu, kontaktovanie alebo uplatnenie prvých nárokov proti osobe, ktorá vás môže poškodzovať alebo môže inak poškodzovať alebo zasahovať do práv, majetku alebo prevádzky IPSEN PHARMA, ostatných užívateľov tejto stránky alebo ktorejkoľvek inej osoby, ktorá môže byť poškodená takými aktivitami, alebo
  3. ak veríme, že to vyžaduje zákon alebo na výzvu podľa zákona zo strany orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s trestným vyšetrovaním alebo zo strany súdnych alebo správnych orgánov v súvislosti s prebiehajúcim súdnym alebo správnym konaním.

Záväznosť
Poskytnutím osobných údajov a informácií týkajúcich sa vášho zdravia súhlasíte s podmienkami uvedenými v tomto Prehlásení o ochrane súkromia a súhlasíte, že IPSEN PHARMA môže podľa svojho vlastného rozhodnutia sprístupniť informácie o vás za podmienok a v rozsahu uvedenom v tomto Vyhlásení.

Kontaktujte nás
Kedykoľvek môžete požadovať kópiu informácií, ktoré vo vzťahu k vám uchovávame, alebo odvolať váš súhlas s užívaním vašich informácií z našej strany na vyššie uvedené účely. Kontaktné údaje nájdete v sekcii Kontakty.

Zmeny
Akékoľvek zmeny v tomto Prehlásení o ochrane súkromia budú bezodkladne oznámené na tejto stránke.