Vyhlásenie o ochrane súkromia

Tieto stránky sú navrhnuté tak, aby spĺňali právne predpisy Slovenskej republiky a sú určené len pre obyvateľov Slovenskej republiky. Pokiaľ sa k tejto stránke prihlasujete z iného štátu, robíte tak na vaše vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Žiadna ZÁRUKA
Táto webová stránka bola vytvorená, aby poskytovala používateľom iba informácie o službách a produktoch spoločnosti IPSEN PHARMA. IPSEN PHARMA vyvíja primerané úsilie, aby aktualizoval túto webovú stránku, avšak neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky vo vzťahu k presnosti alebo neexistencii chýb.
Použitie stránky je vždy na vlastné riziko používateľa. IPSEN PHARMA nepreberá žiadnu zodpovednosť za priamu alebo nepriamu následnú stratu vzniknutú v dôsledku použitia tejto stránky. Všetky predpokladané záruky sú vylúčené v rozsahu umožnenom zákonom.
IPSEN PHARMA neprijíma žiadnu zodpovednosť za vírusy, ktoré napadnú zariadenie používateľa po použití audio, video, dátových alebo textových súborov na tejto stránke.

Informácie o starostlivosti o zdravie
Hoci sme vynaložili všetko úsilie, aby sme zaistili, že údaje o starostlivosti o zdravie na tejto stránke sú správne a aktuálne, informácie uvedené na tejto webovej stránke majú iba všeobecnú povahu a  IPSEN PHARMA neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky vo vzťahu k ich presnosti alebo použiteľnosti. Podrobné lekárske odporúčania majú byť vždy vyhľadané u kvalifikovaného lekára.

Duševné vlastníctvo
Stránky a ich obsah sú vlastníctvom spoločnosti IPSEN PHARMA, sú ňou kontrolované a sú chránené právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva. Informácie, vrátane textov, obrázkov, audio-video súborov, si na stránkach môžete prezerať a sťahovať pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Žiadne úpravy alebo ďalšie kopírovanie a šírenie stránok a ich obsahu nie je dovolené. Je zakázané distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať alebo zverejňovať stránky alebo ich obsah. IPSEN PHARMA neručí za to, že používaním informácií uvedených na stránkach nedochádza k porušeniu práv tretích strán. Ku stránkam ani k ich obsahu alebo jeho častiam nie je týmto udelená žiadna licencia ani iné právo, s výnimkou oprávnenia uvedeného vyššie.

Ochranné známky, značky služieb, obchodné názvy a obchodné úpravy uvedené na stránkach sú chránené príslušnými právnymi predpismi. Akékoľvek ich využitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu IPSEN PHARMA je zakázané. K ochranným známkam, značkám služieb, obchodným názvom a obchodným úpravám nie je týmto udelená žiadna licencia ani iné právo.

Obmedzenie zodpovednosti
Stránky a ich obsah sa poskytujú "tak ako sú". IPSEN PHARMA sa snaží o to, aby stránky a ich obsah boli pravdivé a stále aktuálne. Neposkytuje žiadnu záruku správnosti alebo úplnosti informácií obsiahnutých/nachádzajúcich sa na stránkach.
IPSEN PHARMA neposkytuje žiadnu záruku s ohľadom na úplnosť, správnosť, prístupnosť a použiteľnosť stránok pre konkrétny účel. IPSEN PHARMA neposkytuje žiadnu záruku, že stránky neobsahujú vírusy ani iné kódy, ktoré by mohli mať škodlivé vlastnosti. IPSEN PHARMA ani iná osoba podieľajúca sa na tvorbe alebo hosťovaní stránok, nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s prístupom ku stránkam alebo ich obsahu, ich užívaniu alebo nemožnosťou ich užívať.

Rozhodné právo a jurisdikcia
Akékoľvek prípadné nároky týkajúce sa stránok a ich obsahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Používaním stránok súhlasíte s výhradnou jurisdikciou slovenských súdov.

Licencia na kopírovanie na osobné použitie
Môžete čítať, prezerať, tlačiť o nahrávať materiály na týchto stránkach len pre svoje osobné, neobchodné použitie.

Licencia na kopírovanie na zvláštne účely
Môžete kopírovať materiály pre jednotlivé tretie strany len pre ich osobné použitie, iba ak:

  1. budete uvádzať tieto webové stránky ako zdroj materiálu. Musíte uviesť  webovú adresu v kópii príslušného materiálu, a
  2. budete informovať príslušnú tretiu stranu, že tieto podmienky sa na ňu vzťahujú a je povinná ich dodržiavať.

Táto licencia na kopírovanie neoprávňuje zahrnutie materiálu alebo akejkoľvek jeho časti do akéhokoľvek iného diela alebo zverejnenia v tlačenej, elektronickej alebo akejkoľvek inej podobe. Najmä  žiadna časť  tejto stránky nesmie byť šírená alebo kopírovaná na akékoľvek obchodné účely.
Žiadna časť tejto stránky nesmie byť reprodukovaná alebo prevedená alebo uchovávaná na inej webovej stránke alebo v inej forme elektronického systému.
Bez ohľadu na to, či je to výslovne uznané ale nie, ochranné známky, zariadenia, obchodné značky a logá zobrazené na tejto webovej stránke sú vlastníctvom IPSEN PHARMA alebo inej tretej strany.
Nič uvedené na tejto stránke sa nesmie vykladať priamo, implicitne alebo inak, ako poskytnutie licencie alebo práva k patentu, ochrannej známke alebo autorským právam IPSEN PHARMA alebo akejkoľvek tretej strany.

Hypertextové odkazy
Určité hypertextové odkazy na tejto stránke odkazujú na stránky, ktoré nie sú pod kontrolou IPSEN PHARMA. Pokiaľ využijete také odkazy, opustíte túto stránku.
IPSEN PHARMA nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah stránok tretích strán, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy a neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky (výslovné alebo konkludentné) vo vzťahu k informáciám obsiahnutým na takýchto stránkach.
IPSEN PHARMA nemá žiadnu kontrolu nad povahou a obsahom takých stránok a neodporúča tieto stránky, informácie na nich obsiahnuté alebo akékoľvek produkty alebo služby tretích strán. Najmä prosím pamätajte, že nahrávaním počítačových programov z určitých stránok riskujete porušenie autorských práv a môžete ohroziť vírusmi svoje vlastné systémy.
Prosím overte si obsah právnych vyhlásení a vyhlásení o ochrane súkromia stránok, ktorých odkaz využijete.

Využitie informácií
Komunikácia od užívateľov (iná než osobné údaje alebo informácie o zdraví, ktoré podliehajú Vyhláseniu o ochrane súkromia) je považovaná za nedôvernú a nepodliehajúcu vlastníckym právam a IPSEN PHARMA môže tieto informácie, vrátane ich reprodukovania a zverejňovania atď., použiť na akékoľvek účely, vrátane účelov obchodných.

Zmeny
Tieto podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené a používatelia by teda mali pravidelne kontrolovať ich obsah.