Pravidlá ochrany osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Účelom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracovaní jej osobných údajov, o jednotlivých účeloch spracovania, rozsahu a dobe spracovania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ Nariadenie“).

1.2. Dokument upravuje spracovanie osobných údajov najmä nasledujúcich dotknutých osôb: návštevníkov webových stránok www.ipsen.sk , uchádzačov o zamestnanie, zdravotníckych odborníkov, dodávateľov, odberateľov, zákazníkov, odosielateľa hlásenia nežiaducich účinkov, osôb žiadujúcich prevádzkovateľa poskytnutie informácie.

1.3. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne dopĺňané, upravované alebo inak aktualizované. S Vašimi osobnými údajmi (ako sú definované nižšie) sa však bude vždy nakladať v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré boli platné v čase ich zhromaždenia. Aktuálne znenie Pravidiel bude vždy dostupné na: www.ipsen.sk.

1.4. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa netýkajú osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

2. prevádzkovateľ

2.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ipsen Pharma SAS, so sídlom Quai Georges Gorse 65, Boulogne-Billancourt 921 00, Francúzska republika, právna forma: Société par Actions Simplifiée (zjednodušená akciová spoločnosť), register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná: Obchodný register NANTERRE Číslo zápisu: RCS n°308 197 185, na Slovensku konajúca prostredníctvom Ipsen Pharma, organizačná zložka, so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 627 764, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 6868/B.

2.2. Kontaktné údaje pre uplatnenie otázok týkajúcich sa osobných údajov, na podanie sťažností, námietok alebo na uplatnenie práv sú nasledujúce:

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Poštová adresa: Ipsen Pharma, organizačná zložka, so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

2.3. Prevádzkovateľ menoval zodpovednou osobu s nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

Marion Martinez, +33 1 58 33 5000, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , 65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt, France

3. Spracovanie osobných údajov

3.1. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje spracováva na základe nižšie uvedených právnych základov, na nižšie uvedené účely a po nižšie stanovenú dobu a v uvedenom rozsahu:

4. Priamy marketing

4.1. Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov spolu so súhlasom na zasielanie marketingových správ.

4.2. Účelom spracovania osobných údajov: poskytovanie oznámení o aktivitách, novinkách, odporúčaniach, službách a produktoch prevádzkovateľa, respektíve spoločnosti v rámci koncernu prevádzkovateľ, ďalej poskytovanie informácií a ponúk o vzdelávacích, odborných a iných obdobných podujatiach, interných a reklamných akciách prevádzkovateľa alebo akciách sponzorovaných zo strany prevádzkovateľa alebo spoločností v rámci koncernu prevádzkovateľa, profilovanie, a to na základe odbornosti a/alebo typu absolvovaného vzdelávacieho seminára alebo inej akcie, podľa aktivity dotknutých osôb, poskytovanie prípadne ďalších informácií, oznámení a ponúk, ktoré súvisia s/alebo sa týkajú odborného zamerania, v rámci ktorého vykonávajú dotknuté osoby svoju odbornú lekársku prípadne inú prax, to všetko vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami.

4.3. Doba spracovania osobných údajov: počas trvania účelu, najneskôr však do odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby.

4.4. Rozsah spracovania osobných údajov: v rozsahu príslušného formulára - identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (telefónny kontakt, e-mail, adresa), odbornosť / špecializácia a ďalšie súvisiace údaje.

5. Marketingové akcie, vzdelávacie semináre, kongresy

5.1. Právny základ: Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

5.2. Účelom spracovania osobných údajov: registrácia dotknutej osoby na príslušnú akciu (podujatie) a poskytovanie potrebných informácií súvisiacich s akciou.

5.3. Doba spracovania osobných údajov: podobu trvania akcie 3 roky po jej skončení.

5.4. Rozsah spracovanie osobných údajov: v rozsahu príslušného formulára - identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (e-mail) a ďalšie s akciou súvisiace údaje

6. Farmakovigilancia

6.1. Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom.

6.2. Účelom spracovania osobných údajov: dodržanie príslušných zákonných ustanovení na území Slovenskej republiky, a to najmä zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Doba spracovania osobných údajov: po dobe nevyhnutnú na naplnenie účelu spracovania, po dobu 10 rokov, prípadne po dobu dlhšiu, ak to vyžaduje legislatíva

6.3. Rozsah spracovania osobných údajov: pri odosielateľovi – identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (telefónny kontakt, e-mail), vzťah k pacientovi, údaje súvisiace s nežiaducim účinkom a ďalšie potrebné údaje.

7. Transparentná spolupráca

7.1. Právny základ a účel spracovania osobných údajov: spracúvanie na účel uzavretia a plnenia zmluvy, s ohľadom na predmet zmluvy spracúva spoločnosť Vaše identifikačné údaje a Vaše kontaktné údaje na účel uzavretia a plnenia zmluvy a na účel uchovávania príslušných osobných údajov a evidencie Vašej osoby po dobu trvania nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, spracúvanie nevyhnutné podľa osobitných predpisov, v tomto ohľade bude spoločnosť Ipsen spracúvať a uchovávať Vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä spracúvanie a uchovávanie na účely splnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Ipsen viesť účtovníctvo a uchovávať účtovnú dokumentáciu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov na účely splnenia daňových povinností spoločnosti Ipsen);Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, zdravotnícke povolanie, názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytujete zdravotnú starostlivosť, budú spoločnosťou Ipsen spracúvané tiež na účel vypracovania správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia v zmysle Zákona o liekoch pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií), pričom NCZI ich zverejní na svojom webovom sídle

7.2. Doba spracovania osobných údajov: Doba spracúvania Vašich osobných údajov: spracúvaných na účely uzavretia a plnenia zmluvy predstavuje dobu trvania platnosti zmluvy a nárokov z nej vyplývajúcich; nevyhnutne spracúvaných podľa osobitných predpisov predstavuje dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi v ich platnom znení

7.3. Rozsah spracovanie osobných údajov: identifikačné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, špecializácia, názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytujete zdravotnú starostlivosť, dátum narodenia, podpis, kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo bankového účtu.

8. Dodávateľské, odberateľské vzťahy

8.1. Právny základ: Plnenie zmluvných povinností alebo aplikácia prijatých opatrení pred uzatvorením zmluvy vykonaných na žiadosť dotknutej osoby, plnenie zákonných povinností

8.2. Účelom spracovania osobných údajov: splnenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, dodržanie účtovných a daňových povinností podľa osobitných právnych predpisov, budúce uplatňovania práv zo zmluvného vzťahu

8.3. Doba spracovania osobných údajov: doba trvania zmluvy, v nevyhnutne potrebnom rozsahu po jej skončení po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku zo strany prevádzkovateľa a/alebo zo strany dotknutej osoby a po dobu archivačnej doby ustanovenej zákonom

8.4. Rozsah spracovania osobných údajov: v rozsahu príslušnej zmluvy- identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (telefónny kontakt, e-mail, adresa), údaje o poskytnutých službách / tovare, údaje z našej vzájomnej komunikácie, platobné údaje a ďalšie údaje súvisiace s plnením zmluvných povinností

9. Evidencia zdravotníckych odborníkov

9.1. Právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

9.2. Účelom spracovania osobných údajov: poskytovanie informácií o produktoch prevádzkovateľa, ochrana práv prevádzkovateľa pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu.

9.3. Doba spracovania osobných údajov: po dobu, počas ktorej môže byť vykonaná kontrola zo strany dozorných orgánov, uplatnené nároky a práva, t.j. maximálne 3 roky, resp. doba, počas ktorej konanie trvá.

9.4. Rozsah spracovania osobných údajov: meno, priezvisko, adresa pracoviska, špecializácia, ordinačné hodiny, telefón.

10. Zodpovedanie všeobecných otázok k produktom a službám prevádzkovateľa, medicínské otázky

10.1. Právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

10.2. Účelom spracovania osobných údajov: poskytovanie informácií na otázky položené dotknutou osobou prostredníctvom e-mailového či telefonického kontaktu umiestneného na webových stránkach, osobného oznámenia, prípadne s využitím iných dostupných kontaktov prevádzkovateľa, mimo dohľadu nad liekmi.

10.3. Doba spracovania osobných údajov: po dobu nevyhnutne nutnú, maximálne po dobu 1 roka od položenia otázky.

10.4. Rozsah spracovanie osobných údajov: v rozsahu potrebnom na tento účel - identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), znenie otázky a ďalšie súvisiace údaje.

11. Uchádzači o zamestnanie

11.1. Právny základ: Vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy.

11.2. Účelom spracovania osobných údajov: realizácia výberového konania na obsadenie voľného miesta a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody mimo pracovného pomeru alebo dohody o vykonaní práce.

11.3. Doba spracovania osobných údajov: po dobu trvania výberového konania.

11.4. Rozsah spracovanie osobných údajov: v rozsahu poskytnutého v životopise a ďalej nevyhnutne potrebnom, ktorý bezprostredne súvisí s uzavretím pracovnej zmluvy alebo dohody mimo pracovného pomeru alebo dohody o vykonaní práce.

12. Databáza potenciálnych uchádzačov o zamestnanie

12.1. Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov.

12.2. Účelom spracovania osobných údajov: za účelom realizácie výberového konania na obsadenie voľného miesta.

12.3. Doba spracovania osobných údajov: doba 2 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr však doba odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby

12.4. Rozsah spracovanie osobných údajov: v rozsahu meno, priezvisko, poskytnutého životopisu, oslovenie s konkrétnou ponukou, vyhodnotenie a nevyhnutných súvisiacich údajov

13. Odvolanie súhlasu, podanie námietok a sťažností

13.1. Súhlas, ktorý dotknutá osoba prevádzkovateľovi udelila, je možné kedykoľvek odvolať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adrese Ipsen Pharma, organizačná zložka, so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

13.2. Ak je spracovanie založené na oprávnenom záujme, dotknutá osoba proti tomuto môže podať námietky. Podanie námietok vedie k preskúmaniu oprávnenosti námietok a podanie informácie dotknutej osobe o vybavenie týchto námietok. Námietky môžu byť podané na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adrese Ipsen Pharma, organizačná zložka, so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

13.3. Pokiaľ má dotknutá osoba za to, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nepostupuje podľa právnych predpisov alebo má dotknutá osoba iné výhrady, môže podať sťažnosť na na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adrese Ipsen Pharma, organizačná zložka, so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

13.4. Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

14. Príjemcovia, sprostredkovatelia

14.1. Príjemcovia osobných údajov sú spoločnosti v skupine prevádzkovateľa, teda najmä materská spoločnosť IPSEN PHARMA Boulogne Billancourt, 92100, 65 Quai Georges Gorse, Francúzska republika, Registračné číslo: 308 197 185.

14.2. K osobným údajom môžu mať v nevyhnutnom rozsahu prístup sprostredkovatelia najmä z týchto kategórií: marketingovej spoločnosti, účtovník spoločnosti, audítorské spoločnosti, spoločnosti poskytujúce právne služby, spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním, spoločnosti poskytujúce IT služby, spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií, spoločnosti poskytujúce softvér licenciu pre online komunikáciu.

15. Cookies

15.1. Tieto webové stránky využívajú anonymné analytické nástroje, vrátane súborov cookies generovaných Google Analytics. Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú umiestnené vo Vašom počítači, smartphone alebo inom zariadení. Súbory cookies sa ukladajú na hard disku Vášho zariadenia bez akéhokoľvek rizika, že by ho mohli poškodiť.

15.2. Súbory cookies nám umožňujú počas Vášho pohybu na webových stránkach automaticky zhromažďovať určité údaje dotknutých osôb ako užívateľov, napríklad:

15.2.1. IP adresu užívateľa (túto adresu, ktorá umožňuje prístup k internetu, priradí zariadenie používateľa poskytovateľ internetových služieb; informácie, ktoré sa v priebehu návštevy používateľa na webových stránkach mení, neumožňujú osobnú identifikáciu používateľa);

15.2.2. dátum a čas návštevy užívateľa na webových stránkach;

15.2.3. operačný systém na zariadení užívateľa a to, aký používa prehliadač;

15.2.4. ako používateľ pristupuje na webové stránky.

15.3. Webové stránky používajú dva typy súborov cookies:

15.3.1. Absolútne nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú absolútne zásadné preto, aby dotknutej osobe (užívateľovi) umožnili bezpečný pohyb na webových stránkach a využívanie ich funkcií.

15.3.2. Výkonnostné súbory cookies: Tieto súbory cookies zhromažďujú analytické informácie o tom, ako návštevníci webovej stránky používajú, napríklad o stránkach, ktoré návštevníci navštevujú najčastejšie, a ďalej ak dostanú chybové hlásenie z Webových stránok. Medzi tieto súbory patria analytické súbory cookies generované Google Analytics.

15.4. Tieto typy súborov cookies nezhromažďujú informácie, ktoré používateľa priamo identifikujú; namiesto toho využívajú čísla a kódy. Tieto informácie sú používané výhradne na správu webových stránok a zlepšenie užívateľského komfortu. Informácie sa nevyužívajú na vytváranie profilov používateľov ani na účely cielenej reklamy. Spoločnosť neuchováva zhromaždené osobné údaje (identifikačné súbory cookie) po dobu dlhšiu ako trinásť mesiacov. Návštevou týchto webových stránok súhlasíte s užívaním výkonnostných súborov cookies na zariadení dotknutej osoby.

15.5. Registrácii súborov cookies môžete zabrániť, ak kliknete [sem].

16. Poučenie o právach dotknutých osôb

16.1. Transparentné informácie, oznámenia a postupy na výkon práv dotknutej osoby

16.1.1. Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia, aby dotknutej osobe poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o sprostredkovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracovania) a urobil všetky oznámenia o spracovaní. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie písomne ​​alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita je preukázaná inými spôsobmi, má dotknutá osoba tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

16.1.2. Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť žiadosti dotknutej osoby pri výkone práv dotknutej osoby (hlavne práva na prístup), ibaže doloží, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, na ktorú sa príslušné údaje vzťahujú.

16.1.3. Dotknutá osoba má právo na to, aby jej prevádzkovateľ na základe jej žiadosti poskytol informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu o akomkoľvek takomto predĺžení informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti a uvedie dôvody tohto odkladu. Ak dotknutá osoba žiadosť podala v elektronickej forme, poskytnú sa jej informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak nepožaduje iný spôsob.

16.1.4. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba požiadala, informuje dotknutú osobu bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť na dozorný orgán a žiadať o súdnu ochranu.

16.1.5. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú žiadosti podané vyhodnotené ako zjavne neopodstatnenej alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď:

a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov; alebo

b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

16.1.6. Zjavnú nedôvodnosť alebo nevhodnosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.

16.1.7. Pokiaľ má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

16.1.8. Informácie, ktoré majú byť dotknutej osobe poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracovaní. Ak sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

16.2. Právo na prístup k osobným údajom

16.2.1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účely spracovania;

b) kategória dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti tomuto spracovania;

f) právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov;

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby;

h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,

i) a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

16.3. Právo na opravu

16.3.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

16.4. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

16.4.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného "práva namietať") a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie;

d) osobné údaje boli spracované nezákonne;

e) osobné údaje sa musia vymazať na splnenie zákonnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osôb do 16 rokov, pri ktorých musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas nositeľ rodičovských práv a povinností.

16.5. Právo na obmedzenie spracovania

16.5.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) ak dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

16.6. Oznamovacia povinnosť o oprave alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

16.6.1. Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo odstránenia osobných údajov alebo obmedzenia spracovania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu informovať o týchto príjemcoch, ak to bude požadovať.

16.7. Právo na prenosnosť údajov

16.7.1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, bez toho aby tomu prevádzkovateľ ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil.

16.8. Právo vzniesť námietku

16.8.1. Z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

16.8.2. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

16.9. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

16.9.1. Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracovaní.

17. Definície

17.1. Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; napríklad osobným údajom je e-mail, telefónne číslo, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferenciu v spojení s priezviskom.

17.2. Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané podľa tohto dokumentu.

17.3. Osobitnou kategóriou osobných údajov sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, členstve v odboroch, náboženskom vierovyznaní alebo filozofickom presvedčení, zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii dotknutej osoby.

17.4. Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovaním osobných údajov systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získanie osobných údajov za účelom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií na ich okamžité alebo neskoršie spracovanie; uchovávaním osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracovávať; blokovaním osobných údajov je operácia alebo súbor operácií, ktorými sa na stanovenú dobu obmedzí spôsob alebo prostriedky spracovania osobných údajov, s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidácia osobných údajov znamená fyzické zničenie ich nosiče, ich fyzické vymazanie alebo ich trvalé vylúčenie z ďalšieho spracovania.

17.5. Prevádzkovateľom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň. Spracovaním osobných údajov môže prevádzkovateľ splnomocniť alebo poveriť sprostredkovateľa.

17.6. Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

17.7. Účelom spracovania je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

17.8. Rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, napríklad meno a priezvisko.

18. Záverečné ustanovenia

18.1. Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020

18.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tento dokument aktualizovať. Dotknutá osoba je povinná sledovať zmeny v tomto dokumente. Aktuálna verzia tohto dokumentu je vždy zobrazená na webových stránkach prevádzkovateľa a je možnená jeho archivácia.